حانیه سادات باغبانی
توسط بر می 1, 2021
9 بازدید

میشه به خواب عمیق رفت 
وسط شعر با مضمون عشق

میشه عشق را فروخت
 در شعر بی منطق 

میشه نظامی و گنجوی خوند بی اعتنا
میشه موضوع شعر نبود عشق قبل تو باشه

میشه با شعر عاشق شد 
کنج خانه قصه لیلی و مجنون را از سر گرفت

میشه در آغوش نگار باشی 
شعر بگی برای معشوقی که نیست

میشه زندگی جدید را 
قاطی مسئله قدیمی کرد 

میشه با کلمات درون دستانت 
دست معشوق های دیگران را رو کرد

هزاران جوان با آرزو از معشوق 
خود جدا می شوند 

درون شعر رفت،داد کشید 
میشه تا ابد برای نگار شعر بگی 
خاطرات گذشته را فراموش کنی 

                                       ۹اردیبهشت ۱۴۰۰
 #حانیه سادات باغبانی 

پست شد در: شعر