توسط بر می 4, 2021
انتها من بودم* انتهای تمام مسیرها انتهای باران انتهای جاده‌‌ای جنگلی  انتها من بودم انتهای همه‌ی روزهای کودکی بودم انتهای آغوش مادر  انتهای دست‌های پدر  انتها من بودم انتهای اولین بوسه انتهای اولین عشق  انتهای اولین دیدار  انتها من بودم انتهای لبخند روی صورت مادربزرگ  انتهای شادی  انتهای اشک‌ انتها من بودم انتهای آرزوهای بر دل مانده انتهای بوق ممتد تلفن  انتهای پاکت سیگار  من انتهای همه‌ی سکوت‌ها و حرف‌های بودم... یک انتهای ابدی جمله‌ی ابتدایی 《*نام شعری از فرها...
5 بازدید 3 likes