شهروز براری
نکات ناگفته ی جالبی در زاویه ی پنهان سوم شخص خلق کردید، عالی بؤد. قلمتان مانا . و نویسا باشید
مشاهده موارد بیشتر