اطلاعات گروه
Ali Ahmadi
موسس

دیوار نظرات

عالمه میرشفیعی
دوشنبه 8 دی ماه داستان لاوک سوار از کافکا مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این داستان به بررسی نوع راوی، ویژگی های راوی، ایجاز در داستان، نشانه های روایت برای نشان دادن تصویر و القای مفهوم به مخاطب پردا...نمایش بیشتر