توسط بر می 31, 2022
قرارنیست اِماترومن باشی من از مردن نمیترسم . البته نه بخاطر این قبیل حرفها که بله ! ترس من این است جایی بمیرم که مزد گورکن از آزادی  آدمی بیشتر باشد . بیشتر چون تا این سن و سال پسا چهل سالگی غلط خاصی در زندگی نکرده ام .نه مسافرت دور دنیا رفته ام نه از جایی با چتر پریده ام . در زمینه ارتباط با جماعت نسوان یا به زبان خودمانی مخ زدن هم فاقد هرنوع استعداد بصری و کلامی هستم . تقریبا اهل گعهده های دوستانه و بزم وعیش و نوش هم نیستم .بنابراین طبیعی است تصورکنم  با این کارنامه چهل ساله پربار الباقی ز...
36 بازدید 4 likes